Inwex - INGREEN SILVER - Stymulator wzrostu

W i poza ogrodem

1. Liga Ochrony Przyrody - jest to stowarzyszenie powstałe w 1928 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera. Jej statut został zatwierdzony 29.03.1928 r. przez Komisarza Rządu miasta stołecznego Warszawa. Ligę Ochrony Przyrody wpisano - pod numerem 358 - do rejestru stowarzyszeń i związków. Celem Ligi Ochrony Przyrody jest przede wszystkim stanie na straży ochrony przyrody, co przejawia się m. in. w działalności edukacyjnej mającej na celu kształtowanie stosunku społeczeństwa do przyrody, zachęcaniu do podejmowania działań przyczyniając się tym do ochrony środowiska, szerzeniu wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, czuwaniu nad przestrzeganiem prawa, które chroni przyrodę oraz interweniowaniu w razie jego naruszenia. Ponadto Liga Ochrony Przyrody organizuje "Zielone lekcje", warsztaty ekologiczne, kluby zainteresowań. Liga Ochrony Przyrody prowadzi także działalność wydawniczą - wydaje "Przyrodę Polską", "Biuletyn".

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest to organizacja powstała w 1989 r. Został powołany na mocy ustawy "O ochronie i kształtowaniu środowiska" z dnia 31.01. 1980 r., do której wprowadzono zmiany ustawą z dnia 27.04.1989 r. Wprowadzono wówczas zapis w art. 81 ust.1 o brzmieniu: "Tworzy się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwany dalej "Narodowym Funduszem" oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zwane dalej "wojewódzkimi funduszami". Celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce - cele wynikają z polityki ekologicznej państwa. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomaga w przedsięwzięciach, które mają na celu działania proekologiczne (np. ochronę wód, ochronę przyrody i krajobrazu, edukację ekologiczną). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa przede wszystkim w oparciu o ustawy: "O ochronie i kształtowaniu środowiska", "Prawo wodne", "Prawo geologiczne i górnicze", "O odpadach". Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni Minister Środowiska oraz Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi 15 osób. Pracami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kieruje Zarząd.

3. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
- to organizacja powstała w 1993 r. Jego głównym celem jest działanie na rzecz ochrony przyrody. Zajmuje się także edukacją przyrodniczą. Do najważniejszych przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" należą: ochrona nietoperzy (tereny Polski zachodniej i północnej), interwencje przyrodnicze, tworzenie szkolnych kół "Salamandra", prowadzi prace mające na celu udoskonalenie polskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" wydaje dwa czasopisma: "Biuletyn" oraz "Rocznik naukowy".

4. Polski Klub Ekologiczny - powstał on w 1980 r. w Krakowie w czasie kryzysu ekologicznego w Polsce. Klub został zarejestrowany w 1981 r. Podstawowymi celami Polskiego Klubu Ekologicznego jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski, rozwój rolnictwa ekologicznego, transport ekologiczny, gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna. Polski Klub Ekologiczny należy m. in. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi (Friends of the Earth), Światowej Unii Ochrony Przyrody, Międzynarodowego Centrum Współpracy Środowiskowej (ELCI), Koalicji Czystego Bałtyku (CCB). Polski Klub Ekologiczny posiada stałego przedstawiciela w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

GARDENA — Inspirujące ogrodnictwo

Wokół i poza ogrodem

Jak sprzedać grunt?

Są w życiu sytuacje, kiedy chcemy sprzedać swoją działkę lub inną nieruchomość. Być może potrzebujemy pieniędzy lub po prostu ziemia le...

Hurtowy zakup opakowań - dlaczego warto?

Prowadzenie firmy polegającej na sprzedaży produktów coraz częściej wymaga ich odpowiedniego opakowania. Co ciekawe, nie dotyczy to wyłącznie produktów sprzedawanych in...

Pomysły na wiosenną aranżację okna firankami

Wiosna to czas generalnych porządków i wietrzenia szafy. Zmiany nie powinny omijać również wystroju naszych mieszkań. To dobry moment na to...